Disclaimer

Welkom

Welkom op www.zadelhoffvastgoedadviseurs.nl, de website van Zadelhoff Vastgoedadviseurs.

  • Bedrijf:                  Zadelhoff Vastgoedadviseurs B.V.
  • KvK:                      89045610
  • Statutaire zetel:    Antonio Vivaldistraat 2, 1083 HP te Amsterdam
  • Contact:                info@zadelhoffvastgoedadviseurs.nl

Algemeen
Zadelhoff Vastgoedadviseurs verzoekt gebruikers van haar website de navolgende voorwaarden aandachtig te lezen. Door deze website te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat deze de voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee heeft ingestemd. Tevens erkent deze dat hij/zij over de vaardigheden en middelen beschikt die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze website en deze te gebruiken.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en kan gedeeltelijk en onvolledig zijn vanwege het noodzakelijkerwijs vereenvoudigde karakter van de teksten, die geen contractuele waarde hebben.

Hoewel Zadelhoff Vastgoedadviseurs zich inspant om de informatie actueel en accuraat te houden, kunnen zij geen garantie bieden voor de volledigheid, juistheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie op deze website.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten van Zadelhoff Vastgoedadviseurs en de voorwaarden van deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

Aansprakelijkheid
Zadelhoff Vastgoedadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Zadelhoff Vastgoedadviseurs op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot; (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Zadelhoff Vastgoedadviseurs of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Zadelhoff Vastgoedadviseurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing die wordt genomen op basis van informatie op de website of voor het gebruik dat derden ervan zouden kunnen maken.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Zadelhoff Vastgoedadviseurs en de aan Zadelhoff Vastgoedadviseurs gelieerde rechtspersonen.

Advies
De informatie op deze website vormt geen juridisch, financieel of professioneel advies. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico. Voor specifiek juridisch of financieel advies met betrekking tot uw situatie raden wij u aan om contact op te nemen met een professionele adviseur.

Iedereen die gebruik wenst te maken van een of meer van de diensten en/of een of meer van de producten die op de website worden voorgesteld, wordt uitgenodigd om contact op te nemen met Zadelhoff Vastgoedadviseurs om de contractuele voorwaarden en tarieven te kennen die van toepassing zijn op die producten en/of diensten.

Externe links
Deze website kan links bevatten naar andere websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt en betekenen niet dat Zadelhoff Vastgoedadviseurs de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Zadelhoff Vastgoedadviseurs heeft geen controle over de inhoud van deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid ervan. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Zadelhoff Vastgoedadviseurs niet geverifieerd. Het volgen van deze links is derhalve op eigen risico.

Vertrouwelijkheid
Gebruikers worden eraan herinnerd dat er geen garantie is dat berichten die op internet worden verzonden vertrouwelijk blijven en dat de verantwoordelijkheid bij het individu ligt om alle passende maatregelen te nemen om zijn of haar eigen gegevens en/ of softwareprogramma's te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, video's, soundtracks en grafische elementen, behoren toe aan Zadelhoff Vastgoedadviseurs of zijn licentiegevers.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zadelhoff Vastgoedadviseurs materiaal van deze website te kopiëren, wijzigen, verspreiden, hergebruiken of anderszins te gebruiken.

Cookies
Gebruikers worden geïnformeerd dat wanneer ze de website bezoeken, een cookie zichzelf automatisch kan installeren en tijdelijk in het geheugen of de harde schijf van de gebruiker kan worden bewaard. Een cookie is een component waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar die wordt gebruikt om informatie over de navigatie van de gebruiker op de website vast te leggen.

Gebruikers van de website erkennen dat zij op de hoogte zijn gesteld van deze praktijk en machtigen Zadelhoff Vastgoedadviseurs om deze te gebruiken. Gebruikers kunnen deze cookie deactiveren met behulp van de instellingen in hun navigatiesoftwareprogramma.

Persoonlijke informatie
Alle persoonsgegevens die u ons meedeelt via de formulieren op deze site, of bij het online indienen van een sollicitatie, worden verwerkt door Zadelhoff Vastgoedadviseurs als verwerkingsverantwoordelijke, voor interne beheerdoeleinden en om uw vraag(en) te beantwoorden. Deze persoonsgegevens kunnen op hun verzoek worden meegedeeld aan officiële instanties en aan administratieve en gerechtelijke autoriteiten.

Voor meer informatie over hoe Zadelhoff Vastgoedadviseurs uw persoonsgegevens verwerkt en een toelichting op uw rechten (waaronder een recht op inzage, rectificatie, bezwaar tegen direct marketing en een recht om richtlijnen te stellen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden, alsook, in bepaalde omstandigheden, een recht op verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en een recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en de verplichtingen van Zadelhoff Vastgoedadviseurs in dat verband, raadpleeg onze privacyverklaring.

Kosten
De toegang tot de website van www.zadelhoffvastgoedadviseurs.nl is gratis. De kosten van de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn voor rekening van de gebruiker in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld door de toegangsproviders en telecommunicatie-exploitanten van de klant.

Wijzigingen
Zadelhoff Vastgoedadviseurs behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen. Door gebruik te blijven maken van deze website gaat u akkoord met de gewijzigde disclaimer.

Toepasselijk recht
De inhoud van deze website is onderworpen aan het recht dat van toepassing is in Nederland. Alle gebruikers erkennen de bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland voor alles met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de website of geschillen die daaruit voortvloeien.

Indien u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact op met Zadelhoff Vastgoedadviseurs via de contactgegevens vermeld op de website.

Laatste update: 1 juni 2023